รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร


การสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการแก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 60)
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 17 พ.ย. 60)
 3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

การขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ

 1.  โทรศัพท์ 044-223014 ถึง 5 หรือ
 2. ส่ง E-mail : pisamai@sut.ac.th  หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

Comments are closed