รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

คลิ้กเพื่อดู ->ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3


การสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการแก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 60)
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ภายในวันที่ 26 มิ.ย. 60)
 3. พิมพ์ใบสมัคร
 4. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (นามสกุล .jpg เท่านั้น)
 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

การขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 • ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ
 • ส่งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลมาที่ E-mail : pisamai@sut.ac.th

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

Comments are closed