การสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557

คลิ้กเพื่อติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยืนยันในระบบ Clearing house 2557 ภายในวันที่ 5- 9 มิถุนายน 2557

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นแพทยศาสตร์บัณฑิต) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษา ให้ดำเนินการยืนยันในระบบ Clearing house ที่ www.cuas.or.th ในวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2557 หากไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

มหาวิทยาลัยของรัฐคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการประเมินระดับดีมาก เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ อันดับ 2 ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ผลการประเมินระดับดีมาก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพ

เครื่องมือใหม่และทันสมัย

เพื่อให้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใหม่ และมีความทันสมัยที่สุด มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีความละเอียดสูง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในทุกแขนง

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

Powered by Tempera & WordPress.