ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบทักษะ และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบทักษะ และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์)

รายงานตัวขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ Online ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา) สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม