ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบทักษะ และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการทดสอบทักษะ และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม