วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ
          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าขณะนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้แจ้งไปยังสำนักวิชาต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศนี้ แล้ว โดยเริ่มให้นศ.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562           ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือฯ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ติดไว้หน้าห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไปงานใช้สารเคมีงานกลึง, เจาะ, ตัด หรืองานปั๊มโลหะงานควบคุมเครื่องจักรงานเชื่อมอาร์กอน (มีความร้อนและป
การขออนุปริญญา

การขออนุปริญญา

การให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้    โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์   กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา   Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา   ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา คลิ้กเพื่อดู [ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา]   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประมวลผล
ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128) หมายเหตุ ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนที่อาคาร
เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
  ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว   ขั้นตอนการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา   คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online   ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าว/กิจกรรม
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and Society Accountability (สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม) เป้าประสงค์หลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง ค่านิยม EASI : E:Excellence, A:Accountability, S:Self-Good Governance, I:Innovation  
คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษาผ่านเว็บในรูปแบบ E-book

คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษาผ่านเว็บในรูปแบบ E-book

ข่าว/กิจกรรม, สาระน่ารู้
               อาจารย์ผู้สอนสามารถขยายจำนวนรับนักศึกษา หรือสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่สอน ผ่านเว็บไซต์ reg.sut.ac.th ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ                โดยสามารถศึกษาวิธีการได้จากคู่มือในรูปแบบ E-book ซึ่งรวบรวมเนื้อหา รูปภาพ และ Clip Video ที่สามารถทำตามได้ทีละ Step คลิ้กเลย..
SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล

SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล

ข่าว/กิจกรรม, สาระน่ารู้
ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล ตารางเรียน/ห้องเรียน ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด) ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ