วันจันทร์, สิงหาคม 15เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ขอใช้ห้องเรียน

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์)

  1. ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
  2. โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3
  3. download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน
  4. เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
  5. ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online

  1. สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th
  2. ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ

การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128)


หมายเหตุ

ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่

  • ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวม 1 (ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
  • ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวม 2 (ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3022 ถึง 3