วันจันทร์, สิงหาคม 15เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Download แบบฟอร์ม

ลำดับที่
การยื่นคำร้อง
1ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
2ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.docx) [Thai] [Eng]
3ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
4ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.docx) [Thai] [Eng]
5ซองต้นฉบับข้อสอบ
6แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ [.pdf] [.docx]
7แบบฟอร์มบัญชีข้อสอบทำลาย [.pdf] [.xls]
8ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (.pdf)
9ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาหรือเพิ่มกลุ่มรายวิชา (.docx)
10รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
11แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง [.pdf] [.docx]
12บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ [Thai] [Eng]
13รายงานผู้เข้าสอบที่แต่งกายผิดระเบียบการสอบ
14แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
15แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
16แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (.pdf)
17แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
18แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
19แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์