วันพุธ, ธันวาคม 19เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Download แบบฟอร์ม

ลำดับที่
การยื่นคำร้อง
1ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
2ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.docx) [Thai] [Eng]
3ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
4ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.docx) [Thai] [Eng]
5ซองต้นฉบับข้อสอบ
6แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ [.pdf] [.docx]
7แบบฟอร์มบัญชีข้อสอบทำลาย [.pdf] [.xls] [.docx]
8แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ [.pdf] [.doc]
9ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (.pdf)
10ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาหรือเพิ่มกลุ่มรายวิชา (.docx)
11รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
12แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง [.pdf] [.docx]
13บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ [Thai] [Eng]
14รายงานผู้เข้าสอบที่แต่งกายผิดระเบียบการสอบ
15แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
16แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
17แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (.pdf)
18แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
19แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
20แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์