วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

 

ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ

  1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา
  2. การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. download แบบฟอร์ม/คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ
  2. เสนอแบบฟอร์มต่อหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. ดำเนินการส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบศูนย์บริการการศึกษา ในกรณีเร่งด่วนสามารถ Fax มาได้ที่หมายเลข 0-4422-3010

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่

  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3