วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คำถามเกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง


1. การขอใบรับรองการศึกษาปัจจุบันไม่ต่องใช้รูปถ่ายแล้ว ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงประการใด
คำตอบ
ใบรับรองฯ และ Transcript ของนักศึกษาปัจจุบัน และสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องติดรูปถ่ายแล้ว


2. เมื่อไรนักศึกษาที่แจ้งจบ จะอนุมัติจบสักที
คำตอบ
ขั้นตอนการอนุมัติจบต้องผ่านการประชุมสำนักวิชา สภาวิชาการและสุดท้ายคือสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่มีผลการเรียนครบถ้วนตามโครงสร้าง


3. อยากทราบว่าตอนนี้สามารถไปรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้เลยหรือไม่ ต้องดำเนินการขอล่วงหน้าหรือเปล่า และสามารถให้ผู้อื่นรับแทนไหม และหลักฐานที่ให้ผู้อื่นรับแทน เช่น สำเนาบัตรประชาชนเป็นของผู้รับแทนหรือของผู้จบ
คำตอบ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ และมีสถานะ “สำเร็จการศึกษา” แล้ว สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ชุดแจก 1 ชุด) ได้ที่ฝ่ายประมวลผลฯ หากต้องการเอกสารมากกว่านั้นต้องทำรายการ Online มาขอเพิ่ม


4. ถ้าไม่สะดวกไปรับเอกสารสำเร็จการศึกษาด้วยตนเองให้คนอื่นรับแทนได้ไหม แล้วต้องทำอย่างไร
คำตอบ
ได้ค่ะ เขียนใบมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ให้คนที่จะมารับแทนยื่นรับเอกสาร


5. ถ้าจะขอใบรับรองสำเร็จการศึกษาทางไปรณีย์จะได้ไหม แล้วถ้าได้ต้องส่งเอกสารอะไรไปบ้าง และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วัน
คำตอบ
ได้ค่ะ โดยยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ในระบบ จากนั้นส่งธนาณัติและสำเนาบัตรประชาชน (ดูรายละเอียดวิธีการรับเอกสาร) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับธนาณัติแล้ว จะจัดส่งกลับเป็น EMS ในวันถัดไป


6. การขอแจ้งจบต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ
ยื่นคำร้องแจ้งจบผ่าน Web ดูกำหนดการที่ปฏิทินการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งจบที่เมนู “ตรวจสอบ – แจ้งจบ”