วันจันทร์, สิงหาคม 15เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

มติที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
รายละเอียด
7/25388 พฤษภาคม 2538การลงทะเบียนเรียนไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี วัน - เวลาเรียน และหรือวัน - เวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
3/25428 เมษายน 2542การค้างชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาให้นักศึกษาที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้ารับการสอบประเมินผลในภาคการศึกษานั้น ๆ ตามปกติได้ แต่จะยังไม่ประกาศผลระดับคะแนนตัวอักษรให้ทราบ (จนกว่าจะมีการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยให้นักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอผ่อนผันไว้เรียบร้อยแล้วตามเกณฑ์การผ่อนผันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25/253715 ธันวาคม 2537การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade) ในรายวิชาที่ได้รับแต้มระดับคะแนน D หรือ D+ ในการลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 1 แล้วได้แต้มระดับคะแนน W ในการลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อแก้ระดับคะแนน W อีก และให้เอาแต้มระดับคะแนนเดิมมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
11/25395 กันยายน 2539การจำแนกสภาพการเป็นนักศึกษาให้จำแนกสภาพนักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัย
"ให้พักการศึกษา" ด้วย โดยให้นับระยะเวลาที่
ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
ของการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว
11/25395 กันยายน 2539กำหนดการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของการยื่น ความประสงค์เข้าสังกัดสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 เป็นสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป