วันพุธ, มิถุนายน 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ประกาศ

ลำดับที่
เรื่อง
17แนวปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ. 2564
16แนวปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564
15หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนของผู้เรียนหรือนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)
14อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
13ขยายระยะเวลาการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562
12เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
11เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)
10อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
9อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
8อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และเทียบโอนรายวิชาฯ พ.ศ. 2558
7วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
6อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
5อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
4หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
3การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
2การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
1ค่าประกันของเสียหาย 2540