วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การขออนุปริญญา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
  1. ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ
  2. ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้
   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   ลำดับที่
   หลักสูตร
   1สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2557]
   2สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
   3สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   4สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
   5สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตร 2554
   6สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   7สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2560]
   8สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ [หลักสูตร 2545] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   9สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [หลักสูตร 2545] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   10สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   11สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2556] [หลักสูตร 2559]
   12สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก Page 1, Page 2
   13สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2560]
   14สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน [หลักสูตร 2550] [หลักสูตร 2559]
   15สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2556] [หลักสูตรนานาชาติ 2560] [หลักสูตร 2561]
   16สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554, 2557] [หลักสูตร 2557 แบบก้าวหน้า]
   17สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี [โปรแกรม A] [โปรแกรม B] [โปรแกรม C] [หลักสูตร 2554]
   18สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี [หลักสูตร 2557] [หลักสูตร 2559]
   19สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตเลียม และเทคโนโลยีธรณี [หลักสูตร 2558]
   20สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ [หลักสูตร 2548] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   21สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2558] [หลักสูตร 2561]
   22สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   23สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ [หลักสูตร 2560]
   24สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ [หลักสูตร 2556]
   25สาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ หลักสูตรนานาชาติ [หลักสูตร 2560]
   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   ลำดับที่
   หลักสูตร
   1สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร [หลักสูตร 2550] [หลักสูตร 2555] [หลักสูตร 2560]
   2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช [หลักสูตร 2546] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
   3สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559] [หลักสูตร 2562]
   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
   ลำดับที่
   หลักสูตร
   1หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) [หลักสูตร 2553] [หลักสูตร 2558]
   2หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) [หลักสูตร 2553]
   3หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการการประกอบการ) [หลักสูตร 2558]
   4หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการการตลาด) [หลักสูตร 2553] [หลักสูตร 2558]
   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   ลำดับที่
   หลักสูตร
   1สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [หลักสูตร 2554]
   2สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [หลักสูตร 2559]
 1. กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา
 2. เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา
 3. นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา
Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 1. คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา
 2. แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3028