วันจันทร์, สิงหาคม 15เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับที่
หัวข้อ
รายละเอียด
1ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการยื่นคำร้องต่าง ๆการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
3การขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
4การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
5การขอใบแจ้งผลการศึกษา
6การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
7การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
8การแจ้งจบการศึกษา
9การตรวจสอบระยะเวลาต่าง ๆ/ การนับวันสำเร็จการศึกษา/การรับเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
10การขอเอกสารเพิ่มเติม
11การขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือแจ้งหน่วยงาน/หนังสือส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน/ราชการ
12ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
15ส่วนที่ 5 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่นักศึกษาควรทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
17ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
19เรื่อง การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2559