วันเสาร์, กรกฎาคม 2เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับที่
หัวข้อ
รายละเอียด
1ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
11ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการยื่นคำร้องต่าง ๆการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
12การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
13การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
14การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
15การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
16การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
17การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
18การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
19การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
20การลา
21การขอลาพักการศึกษา
22การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
23การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
24การขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
25การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
26การขอใบแจ้งผลการศึกษา
27การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
28การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
29การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
30การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
31การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
33รายละเอียดการยื่นคำร้องต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการการศึกษา
34ตารางสรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
35ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
36ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการสำเร็จการศึกษาการศึกษาการแจ้งจบการศึกษา
37การรับเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
38การขอเอกสารเพิ่มเติม
39ส่วนที่ 4 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่นักศึกษาควรทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
40ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
41ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
42ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
43ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
44ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
45ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
46ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
47ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541
48ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
49ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545
50ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2549
51ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
52ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
53ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2542
54ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
55เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
56เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันทั่วไปของนักศึกษา พ.ศ. 2558
57เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
58เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2558
59เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
60เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
61เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่และเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา พ.ศ. 2549
62เรื่อง การขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
63เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
64ประกาศศูนย์บริการการศึกษา
65เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
66เรื่อง การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
67เรื่อง แนวปฏิบัติการต่ออายุบัตรประจำตัวนักศึกษา