วันอาทิตย์, สิงหาคม 19เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับที่
หัวข้อ
รายละเอียด
1ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
11ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการยื่นคำร้องต่าง ๆการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
12การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
13การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
14การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
15การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
16การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
17การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
18การขอลาพักการศึกษา
19การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
20การลา
21การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
22การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
23การขอใบแจ้งผลการศึกษา
24การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
25การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
26การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
27การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
28การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
29การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
30การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
31รายละเอียดการยื่นคำร้องต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการการศึกษา
32ตารางสรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
33ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
34ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการสำเร็จการศึกษาการศึกษาการแจ้งจบการศึกษา
35การรับเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
36การขอเอกสารเพิ่มเติม
37ส่วนที่ 4 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่นักศึกษาควรทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
38ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
39ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
40ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
41ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
42ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
43ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
44ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
45ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541
46ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
47ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545
48ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2549
49ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
50ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
51ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2542
52ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
53เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
54เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันทั่วไปของนักศึกษา พ.ศ. 2558
55เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
56เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2558
57เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
58เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
59เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่และเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา พ.ศ. 2549
60เรื่อง การขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
61เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
62ประกาศศูนย์บริการการศึกษา
63เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
64เรื่อง การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
65เรื่อง แนวปฏิบัติการต่ออายุบัตรประจำตัวนักศึกษา