วันศุกร์, พฤษภาคม 25เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับที่
หัวข้อ
รายละเอียด
1ส่วนที่ 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2555
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
10ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการยื่นคำร้องต่าง ๆการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
11การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
12การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
13การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
14การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
15การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
16การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
17การขอลาพักการศึกษา
18การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
19การลา
20การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
21การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
22การขอใบแจ้งผลการศึกษา
23การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
24การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
25การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
26การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
27การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
28การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
29การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
30รายละเอียดการยื่นคำร้องต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการการศึกษา
31ตารางสรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
32ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
33ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการสำเร็จการศึกษาการศึกษาการแจ้งจบการศึกษา
34การรับเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
35การขอเอกสารเพิ่มเติม
36ส่วนที่ 4 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่นักศึกษาควรทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
37ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
38ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
39ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
40ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
41ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
42ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
43ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
44ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541
45ว่าด้วย การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
46ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545
47ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2549
48ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
49ว่าด้วย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
50ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2542
51ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
52เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
53เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันทั่วไปของนักศึกษา พ.ศ. 2558
54เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
55เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2558
56เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
57เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
58เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่และเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา พ.ศ. 2549
59เรื่อง การขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
60เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
61ประกาศศูนย์บริการการศึกษา
62เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
63เรื่อง การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
64เรื่อง แนวปฏิบัติการต่ออายุบัตรประจำตัวนักศึกษา