วันพฤหัส, มิถุนายน 30เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอน Online และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละสำนักวิชา ภาค 3/2564

               นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอน Online ภาค 3/2564 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 65)

                    ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564 แต่ละรายวิชา จากประกาศของสำนักวิชา [ประกาศ มทส. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564]


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสำนักวิชา
  1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    – ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 529291 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
  2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  4. โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่
  5. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักศึกษาที่มีความประสงค์กลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 3/2564
ต้องเข้าระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่
[คลิก -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223022 หรือ 044-223023