วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ระเบียบ

ลำดับที่
เรื่อง
1ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
2ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
4ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
6ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
7ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
8ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553
9ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
10ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
11ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
12ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
13ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
14ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
15ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542
16ระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545