วันอังคาร, กันยายน 26เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Download แบบฟอร์มคำร้อง/คำแนะนำ

ลำดับที่
แบบฟอร์มคำร้อง
คำแนะนำ
1คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม กรณีกลุ่มเต็ม/ ลดรายวิชา (ท.1)
Request to Register for Additional Credits / to Change Study Group / to Reduce Courses
[Thai] [Eng]
2คำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า (ท.2)
3ใบมอบฉันทะ (ท.3)
4คำร้องขอถอนรายวิชา (ท.8)
5คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนด (ท.9)
6คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ทบ.9)
7คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทบ.10)
8คําร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสํานักวิชา (ท. 11)
9คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา (ทบ. 11/1)
10คำร้องขอโอนย้าย/เทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ท.12)
11คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก (ท.13)
Request for Changing of Elective Courses
[Thai] [Eng]
12คำร้องขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง (ท.14)
13คำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน (ท.15)
14คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/ต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด (ท.16)
Request to register for more / less than specified credits at the undergraduate level
[Thai] [Eng]
15คำร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนดระดับบัณฑิตศึกษา (ทบ.16)
Request to Register for a Graduate Thesis, with Credits more than the specified limit.
[Thai] [Eng]
16คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน (ท.17)
Procedure for submitting a duplicate request.
[Thai] [Eng]
17คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ (ท.18)
18คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่ม/ถอนรายวิชา (ท.19)
(ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
19คำร้องขอแบ่งชำระค่าธรรมเนียม (ท.20)
20คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ (ท.21)
Steps for submitting a request for a fee payment deferment.
[Thai] [Eng]
21คำร้องขอลาระหว่างเรียน (ท.95)
Procedure for submitting a request for leave during study.
[Thai] [Eng]
22คำร้องขอลาระหว่างสอบ (ท.95/1)
Procedure for submitting a request for leave during the exam.
[Thai] [Eng]
23คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ท.96)
24คำร้องขอลาพักการศึกษา (ท.97)
25คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/แก้ไขข้อมูลระเบียนประวัติ (ท.98)
26คำร้องทั่วไป (ท.99) (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
27คำร้องขอแจ้งจบหลังกำหนด [Thai] [Eng]
28คำร้องขอนำส่งวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา [Thai] [Eng]
29รูปแบบของโครงร่างวิทยานิพนธ์
30คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา
31แบบฟอร์มคำร้องสำหรับ นศ.ที่ GPAX ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะ นศ. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
32คำร้องขอใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
33คำร้องขอใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
34คำร้องขอใช้คะแนนสอบฯ แทนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า
35คำร้องขอใช้คะแนนสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR เพื่อใช้สิทธิ์ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ
และแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อสาเร็จการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ที่กำลังศึกษาอยู่)
36คำร้องเปลี่ยนหมวดวิชา (ตัวอย่างเช่น จากกลุ่มวิชาบังคับไปเลือกเสรี)
37คำร้องเกี่ยวกับการสอบออนไลน์