วันจันทร์, มกราคม 24เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แผนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2564

 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  – กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Update 23 พ.ย. 64)
  – ภูมิสารสนเทศ (Update 23 พ.ย. 64)
  – วิทยาศาสตร์การกีฬา (Update 23 พ.ย. 64)
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – เทคโนโลยีการจัดการ (Update 23 พ.ย. 64)
  – นวัตกรรมเทคโนโลยีอุสาหกรรมบริการ (Update 23 พ.ย. 64)
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  – กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Update 23 พ.ย. 64)
  – กลุ่มผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) (Update 23 พ.ย. 64)

 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)

  Search ชุดวิชาลงทะเบียน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)

  แนวทางในการลงทะเบียนเรียน (ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มเรียนให้ตรงตามชุดวิชาที่เลือกลงทะเบียนเท่านั้น มิให้เลือกกลุ่มเรียนข้ามชุดวิชา และโปรดเลือกกลุ่มเรียนตามลำดับ มิฉะนั้นจะพบปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อน และกระทบกับแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
  – ชุดวิชา A – E (Update 23 พ.ย. 64)
  – ชุดวิชา X1 (Update 23 พ.ย. 64)

 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Update 23 พ.ย. 64)
 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา)
  – เมคาทรอนิกส์ (Update 23 พ.ย. 64)
  – วิศวกรรมพรีซิชั่น (Update 23 พ.ย. 64)
  – วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Update 23 พ.ย. 64)
  – วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Update 23 พ.ย. 64)

 7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (Update 23 พ.ย. 64)
 8. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (Update 23 พ.ย. 64)
 9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Update 23 พ.ย. 64)
 10. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Update 23 พ.ย. 64)
 11. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (Update 26 พ.ย. 64)


Video Clip แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ความยาว : 4 นาที)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกชุดวิชา และกลุ่มลงทะเบียน
  ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
 • ปัญหาการลงทะเบียนเรียน
  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 หรือ 044-223017 หรือ 044-223094