วันจันทร์, ตุลาคม 25เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่ได้ชำระเงิน 100% เรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2564

นักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100%
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

- นักศึกษาแพทยศาสตร์
- นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- และนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(กรณีชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนอกเวลาแล้ว)

               ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการโอนเงินคืนเงินให้กับนักศึกษา ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยวิธีโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีของนักศึกษา ผ่านบริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษาจำนวน 13 หลัก จึงขอให้นักศึกษาในกลุ่มที่ได้รับเงินคืนดังกล่าวข้างต้น โปรดดำเนินการดังนี้

  1. ขอให้นักศึกษาสมัครใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับธนาคารใดก็ได้ 1 ธนาคาร
  2. กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินคืนผ่าน Prompt Pay (พร้อมเพย์)
    – Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
    – เลือกเมนู [ขอรับเงินคืนฯ (Prompt Pay)] (ระหว่างวันที่ 17 – 24 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น.)

               โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษาที่ปรากฏในแถบสีแดง หากไม่ตรงกับบัตรประชาชน โปรดติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เพื่อ [ยื่นคำร้องขอ Update ข้อมูลระเบียนประวัติ] และดำเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • การคืนเงิน ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224103
  • มีปัญหากรอกข้อมูลในระบบ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020 หรือ 044-223018