วันอังคาร, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ประกาศจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมเลื่อนการกลับเข้าหอพัก เฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

               เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้

  1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
  3. เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป
  4. จัดการสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.sut.ac.th

               ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และนักศึกษา มทส. ทุกคน ได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และขอความร่วมมือถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20210706

http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=431