วันพุธ, สิงหาคม 12เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 – 3 ที่ ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแบบ Online***)

นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 ก่อนเวลา 15.00 น.


(***นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2563***)

 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  – กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  – ภูมิสารสนเทศ
  – วิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – เทคโนโลยีการจัดการ
  – นวัตกรรมเทคโนโลยีอุสาหกรรมบริการ
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  – เทคโนโลยีการผลิตพืช
  – เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
  – บูรณาการอาหาร (นานาชาติ)

 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
  หลักสูตรปกติจะแบ่งแผนการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2563 ออกเป็น 2 แผน ได้แก่
  แผนที่ 1 เรียนวิชา 103101 Cal I และ 105101 Physics I (และวิชาอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 6 วิชา)
  แผนที่ 2 เรียนวิชา 102111 Fund Chem I และ 213101 Eng for Comm I (และวิชาอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 6 วิชา)
  โปรดศึกษาคำแนะนำแผนการลงทะเบียน ดังนี้
  – คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ pdf
  – สรุปแนวทางการเลือกชุดวิชา
  แนวทางในการเลือกชุดวิชา (โปรดเลือกกลุ่มเรียนให้ตรงตามชุดวิชาที่เลือกลงทะเบียนเท่านั้น มิให้เลือกกลุ่มเรียนข้ามชุดวิชา และโปรดเลือกกลุ่มเรียนตามลำดับ มิฉะนั้นจะพบปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อน และกระทบกับแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาคนอื่นที่ได้วางแผนไว้แล้ว
  แผนที่ 1 แบ่งออกเป็น ชุดวิชา A – E
  – ชุดวิชา A
  – ชุดวิชา B และ C
  – ชุดวิชา D และ E
  แผนที่ 2 แบ่งออกเป็น ชุดวิชา X1 – X2
  – ชุดวิชา X1 และ X2
 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา)
  – เมคาทรอนิกส์
  – วิศวกรรมพรีซิชั่น
  – วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

 7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 8. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 10. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 11. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094
  โทรสาร 044-223010