วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง
  • พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ
  • คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
ชื่อคำร้องวิธีดำเนินการช่องทางการติดต่อ
การขอ Transcript online1. เข้าหน้า Web http://reg.sut.ac.th
2. Login เข้าสู่ระบบ
3. เลือกเมนู ขอเอกสาร Online โดยจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
http://reg.sut.ac.th
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้า
E-mail :graduate@sut.ac.th
การบันทึกคะแนนสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC เพื่อยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศกรอกแบบฟอร์ม คำร้องขอใช้คะแนนสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC เพื่อยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ Form : FM-CES-5-19 หรือ FM-CES-5-23http://web.sut.ac.th/ces
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : jarunya@sut.ac.th
การเปลี่ยนหมวดรายวิชากรอกแบบฟอร์มคำร้องเปลี่ยนหมวดวิชา (ตัวอย่างเช่น จากกลุ่มวิชาบังคับไปเลือกเสรี) Form : FM-CES-5-18http://web.sut.ac.th/ces
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : orawan@sut.ac.th
การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2563http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/357สมัครผ่านเว็บไซต์
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอนำส่งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Form : FM-CES-5-15
2. นำเล่มวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม พร้อมเอกสารและ CD ส่งตามช่องทางการติดต่อ
3. เจ้าหน้าที่นำซองใส่วิทยานิพนธ์มาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทำบันทึกทำบันทึกส่งสำนักวิชาเพื่อดำเนินการต่อไป
ติดต่อคุณจันทกานต์ โทร. 044-223028 หรือ E-mail : kulab@sut.ac.th
การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2562http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/438Upload ไฟล์ส่งเข้าระบบ reg.sut.ac.th
การสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/438สมัครผ่านเว็บไซต์
การสมัครรับโอนจากสถาบันอื่นhttp://sutgateway.sut.ac.th/admissions/348Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : pisamai@sut.ac.th
ขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าDownload แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : chu@sut.ac.th
ขอแบ่งชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรนอกเวลาติดต่อสาขาวิชาfacebook สาขาวิชา
ขอเปลี่ยนวิชาเลือก (แนบไฟล์)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : apinya@sut.ac.th
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯยื่นคำร้องผ่าน google formhttps://forms.gle/b17K2i5Q2BQ8Pz3u5
ขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา (ยื่นก่อนปิดภาค 30 วัน) (แนบคำร้องพร้อมTranscript)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : penjun@sut.ac.th
ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบุปีภาคที่ต้องการรักษาสภาพ พร้อมเหตุผล)ยื่นคำร้องผ่าน google formhttps://forms.gle/T3TkfzxZaSYT5Ssi7
ขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนด (ป.ตรี) (ระบุปีภาคที่ต้องการรักษาสภาพ พร้อมเหตุผล)ยื่นคำร้องผ่าน google formhttps://forms.gle/T3TkfzxZaSYT5Ssi7
ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อนยื่นคำร้อง online (http://reg.sut.ac.th)นักศึกษา login เข้าระบบ
เลือกเมนู แจ้งความประสงค์สอบซ้ำซ้อน
ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือหลักสูตรหรือมีเงื่อนไขเฉพาะ (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน)ยื่นคำร้องผ่าน google formhttps://forms.gle/NqGnGqBsqjacfHiK6
ขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด ระดับบัณฑิตศึกษา (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต)ยื่นคำร้องผ่าน google formhttps://forms.gle/Cj4NcFodbyTa8YFY8
ขอลาพักการศึกษา (ระบุปีภาคที่ต้องการลาพัก พร้อมเหตุผล)
- ป.ตรี รุ่นก่อนปี 2561 และบัณฑิตศึกษา
- ป.ตรี รุ่นปี 2561 เป็นต้นไป
Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : paramapo@sut.ac.th
ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : paramapo@sut.ac.th
ขอโอนย้าย/เทียบโอนรายวิชา นศ.เข้าใหม่ ป.ตรี (ต้องกรอกแบบฟอร์ม) (แนบไฟล์)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : apinya@sut.ac.th
ขอโอนย้าย/เทียบโอนรายวิชา นศ.เข้าใหม่ บัณฑิตศึกษา (ต้องกรอกแบบฟอร์ม) (แนบไฟล์)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : apinya@sut.ac.th
ขอโอนย้ายรายวิชากรณีย้ายสาขา (กรอกแบบฟอร์ม) (แนบไฟล์)Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
Upload ไฟล์ส่งเข้า
E-mail : penjun@sut.ac.th
ใบรับรองการเป็นนักศึกษายื่นคำร้อง online (http://reg.sut.ac.th)นักศึกษา login เข้าระบบ เลือกเมนู ขอเอกสารออนไลน์
ยื่นคำร้องทำบัตรนักศึกษา(ใช้รูปเดิม จัดส่งให้ทางไปรษณีย์)ยื่นคำร้อง online (http://reg.sut.ac.th)นักศึกษา login เข้าระบบ เลือกเมนู ขอเอกสารออนไลน์