วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

ลำดับที่
การยื่นคำร้อง
1การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
2การลงทะเบียนเพิ่ม เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงเกินหน่วยกิตที่กำหนด ออนไลน์
3การถอนรายวิชา (ออนไลน์)
4การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
5การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
6การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
7การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
8การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
9การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
10การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
11การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
12การลา
13การขอลาพักการศึกษา
14การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
15การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
16การขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
17การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
18การขอใบแจ้งผลการศึกษา
19การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
20การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
21การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
22การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
23การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
24การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
25การขออนุปริญญา