วันอังคาร, ตุลาคม 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

ลำดับที่
การยื่นคำร้อง
1การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
2การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
3การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
4การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
5การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
6การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
7การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
8การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
9การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
10การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11การลา
12การขอลาพักการศึกษา
13การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
14การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
15การขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
16การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
17การขอใบแจ้งผลการศึกษา
18การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
19การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
20การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
21การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
22การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
23การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
24การขออนุปริญญา