วันอังคาร, พฤษภาคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 4

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)

  นายสมนึก คงกลาง 

Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3018
E-mail : somnuk@sut.ac.th

  นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์ 

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : penjun@sut.ac.th

  นางสาวพิศมัย สารสม 

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : pisamai@sut.ac.th

  นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ 

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : kulab@sut.ac.th 

  นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น 

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3021
E-mail : peerasak.j@sut.ac.th

  นางสาวทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ 

Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ
Office Phone : (044) 22-3011
E-mail : tipwimon@sut.ac.th