วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and Society Accountability
(สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม)

เป้าประสงค์หลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง

ค่านิยม

EASI : E:Excellence, A:Accountability, S:Self-Good Governance, I:Innovation