วันพุธ, ธันวาคม 19เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

ลำดับที่
หัวข้อคลังความรู้
โดย
1การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส. กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
(วลัยพร ขันตะคุ)
ฝ่ายรับนักศึกษา
2Process approach ของศูนย์บริการการศึกษาศูนย์บริการการศึกษา
3- การกระจาย load การสอบ และการเพิ่มคาบสอบ
(กาญจนา พรหมสอน)
- วิธีการส่ง SMS บนเครือข่าย AIS (Smart Messaging)
(ปรมาภรณ์ สุขกิตติ)
- การแก้ปัญหาในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอในช่วงเวลายอดฮิต
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนฯ
4- ศูนย์บริการการศึกษาแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์
(อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ + ผุสดี พยัคฆเดช)
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์ (Version มี Subtitle ภาษาอังกฤษ)
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
- ฝ่ายทะเบียนฯ
5เบิก-ยืม-คืน เงินสารองจ่าย
(ชุติมา เรืองวิทยานนท์)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6การคิดคะแนนเฉลี่ย (GPA) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และการจำแนก
สถานภาพนักศึกษา

(จรัญญา สมอุดร)
ฝ่ายประมวลผลฯ
7การเปิด-ปิดระบบจัดลำดับคิว และเครื่องให้บริการลำดับคิวอย่างง่ายๆ
(เศวตฤกษ์ เสนาะห์เสียง)
ฝ่ายทะเบียนฯ
8แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ตอนที่ 1 ก่อนวันสอบ
ตอนที่ 2 ก่อนการสอบ
ตอนที่ 3 ระหว่างการสอบ
ตอนที่ 4 หลังการสอบ
- ฝ่ายตารางสอนฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
9การลง File แนบประชาสัมพันธ์บันทึกถึงผู้เรียน
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนฯ
10การ Crop และ Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
(ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
11คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
(ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ฝ่ายตารางสอนฯ
12แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
(น.ส.อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์/นายสมนึก คงกลาง/นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง)
- ฝ่ายทะเบียนฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
13การตรวจข้อสอบแบบตอนเดียว (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ตอนที่ 1 การเตรียมเครื่องตรวจ และการเตรียมข้อมูลในการตรวจ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบตอนเดียว
(ดูจากเฉลย 1 แผ่น)

ตอนที่ 3 การโอนคะแนนสอบเข้าสู่ระบบวัดผลและประมวลผล
ตอนที่ 4 วิธีทำถ้าการโอนคะแนนไม่ครบกับจำนวนที่ส่งมาโดยใช้
ACCESS
ตอนที่ 5 การออกรายงาน
- ฝ่ายประมวลผลฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ