วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

ลำดับที่
หัวข้อคลังความรู้
โดย
1การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส. กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
(วลัยพร ขันตะคุ)
ฝ่ายรับนักศึกษา
(9 ม.ค. 62)
2Process approach ของศูนย์บริการการศึกษาศูนย์บริการการศึกษา
(9 ม.ค. 62)
3- การกระจาย load การสอบ และการเพิ่มคาบสอบ
(กาญจนา พรหมสอน)
- วิธีการส่ง SMS บนเครือข่าย AIS (Smart Messaging)
(ปรมาภรณ์ สุขกิตติ)
- การแก้ปัญหาในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอในช่วงเวลายอดฮิต
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
4- ศูนย์บริการการศึกษาแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์
(อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ + ผุสดี พยัคฆเดช)
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์ (Version มี Subtitle ภาษาอังกฤษ)
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
- ฝ่ายทะเบียนฯ
(9 ม.ค. 62)
5เบิก-ยืม-คืน เงินสารองจ่าย
(ชุติมา เรืองวิทยานนท์)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(9 ม.ค. 62)
6การคิดคะแนนเฉลี่ย (GPA) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และการจำแนก
สถานภาพนักศึกษา

(จรัญญา สมอุดร)
ฝ่ายประมวลผลฯ
(9 ม.ค. 62)
7การเปิด-ปิดระบบจัดลำดับคิว และเครื่องให้บริการลำดับคิวอย่างง่ายๆ
(เศวตฤกษ์ เสนาะห์เสียง)
ฝ่ายทะเบียนฯ
(9 ม.ค. 62)
8แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ตอนที่ 1 ก่อนวันสอบ
ตอนที่ 2 ก่อนการสอบ
ตอนที่ 3 ระหว่างการสอบ
ตอนที่ 4 หลังการสอบ
- ฝ่ายตารางสอนฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
(9 ม.ค. 62)
9การลง File แนบประชาสัมพันธ์บันทึกถึงผู้เรียน
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
10การ Crop และ Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
(ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
(9 ม.ค. 62)
11คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online
(ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
12แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
(น.ส.อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์/นายสมนึก คงกลาง/นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง)
- ฝ่ายทะเบียนฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
(9 ม.ค. 62)
13การตรวจข้อสอบแบบตอนเดียว (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ตอนที่ 1 การเตรียมเครื่องตรวจ และการเตรียมข้อมูลในการตรวจ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบตอนเดียว
(ดูจากเฉลย 1 แผ่น)

ตอนที่ 3 การโอนคะแนนสอบเข้าสู่ระบบวัดผลและประมวลผล
ตอนที่ 4 วิธีทำถ้าการโอนคะแนนไม่ครบกับจำนวนที่ส่งมาโดยใช้
ACCESS

ตอนที่ 5 การออกรายงาน
- ฝ่ายประมวลผลฯ
- ฝ่ายวิเคราะห์ระบบฯ
(30 เม.ย. 62)
14SUT Variety | การรับสมัครนักศึกษา มทส.ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
(20 ก.พ. 62)