วันพุธ, มิถุนายน 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

ลำดับที่
หัวข้อคลังความรู้
โดย
1คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาที่เปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
2คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฝ่ายประมวลผลฯ
(9 ม.ค. 62)
3ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542ศูนย์บริการการศึกษา
(9 ม.ค. 62)
4คู่มือกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนฯ
(25 ธ.ค. 63)
5คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
6คู่มืออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)ฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
7คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)
8คู่มือแนะนำระบบทะบียนฯ (อ.ใหม่)ศูนย์บริการการศึกษา
(9 ม.ค. 62)
9เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขา)ศูนย์บริการการศึกษา
(9 ม.ค. 62)
10คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนฝ่ายรับนักศึกษา
(9 ม.ค. 62)
11ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาฝ่ายตารางสอนฯ<
(9 ม.ค. 62)
12กิจกรรมรับทราบข้อมูล/แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ศูนย์บริการการศึกษา
(9 ม.ค. 62)
13คู่มือแนวปฎิบัติการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3
ฝ่ายตารางสอนฯ
(9 ม.ค. 62)