วันจันทร์, ธันวาคม 17เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

ลำดับที่
หัวข้อคลังความรู้
โดย
1คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาที่เปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนฯ
2คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฝ่ายประมวลผลฯ
3ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542ศูนย์บริการการศึกษา
4คู่มือกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนฯ
5คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนฯ
6คู่มืออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)ฝ่ายตารางสอนฯ
7คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบฝ่ายตารางสอนฯ
8คู่มือแนะนำระบบทะบียนฯ (อ.ใหม่)ศูนย์บริการการศึกษา
9เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขา)ศูนย์บริการการศึกษา
10คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนฝ่ายรับนักศึกษา
11ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาฝ่ายตารางสอนฯ
12กิจกรรมรับทราบข้อมูล/แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ศูนย์บริการการศึกษา
13คู่มือแนวปฎิบัติการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3
ฝ่ายตารางสอนฯ