วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)

  นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์

Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3027
E-mail : kanitsara@sut.ac.th

  นางสาววลัยพร ขันตะคุ

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3025
E-mail : walaipon@sut.ac.th

  นางสาวจินตนา สินใหม่

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : jintana@sut.ac.th

  นางสาวทิพย์วิมล ทิพธัญญา

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : tipwimon@sut.ac.th

  นางสาวผุสดี พยัคฆเดช

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : pussadee@sut.ac.th

  นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร

Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ
Office Phone : (044) 22-3022
E-mail : phamonrat@sut.ac.th