วันอังคาร, พฤษภาคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 2

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

นางสาวนภาพร มีทรัพย์

Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : napaporn@sut.ac.th

นางสาวพรวีนัส ทุนเจริญ

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : venus@sut.ac.th

นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : sawet@sut.ac.th

นางสาวสาวิตรี ทองแดง

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : sawitree@sut.ac.th

นางสาวผุสดี พยัคฆเดช

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : pussadee@sut.ac.th

นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท

Position : ผู้ตรวจประเมิน
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : nannapach@sut.ac.th

นางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร

Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ
Office Phone : (044) 22-3059
E-mail : orawan@sut.ac.th