วันพุธ, มิถุนายน 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กิจกรรม 5ส

 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด
 เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน
 ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส
 รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน

ภารกิจและผลงาน

ผู้ตรวจประเมิน
ประจำหน่วยงาน
ภารกิจ/ผลงาน รายงานการประชุม ประมวลภาพกิจกรรม 5ส
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
 
 
ชุดที่ 4
(ชุดปัจจุบัน)