วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

บุคลากร

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์  

Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035
E-mail : yupa@sut.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด  

Position : รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3034
E-mail : wanwanut@sut.ac.th

นายพิรุณ กล้าหาญ  

Position : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3092
E-mail : phiroon@sut.ac.th

นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
Position : รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : kanitsara@sut.ac.th  

 • งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ
 • งานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • งานบุคคล
 • งานครุภัณฑ์สำนักงาน
 • งานบริหารและประสานงานทั่วไป
นางสาวอรอุมา สืบค้า
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3035
E-mail : onuma@sut.ac.th  

 • งานเลขานุการผู้บริหารหน่วยงาน
 • งานประชุม
 • งานเบิก – จ่ายพัสดุ
 • ดูแลห้องถ่ายเอกสาร
นางสาวอรชา แก้วหาวงศ์
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : orasha@sut.ac.th  

 • งานรับ – ส่งเอกสาร
 • งานการเงินและบัญขี
 • งานพัสดุ – ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
 • งานเบิก – จ่ายพัสดุ
นางสาวกรรณนิกา ยมพ้วย
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3011
E-mail : kannika.y@sut.ac.th  

 • งานรับ – ส่ง เอกสาร
 • งานเบิก – จ่ายพัสดุ
 • ดูแลห้องประชุมประจำอาคารเรียนรวม 2

นางจรัญญา สมอุดร
Position : หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3015
E-mail : jarunya@sut.ac.th  

 • การรับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
นางสาววลัยพร ขันตะคุ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3025
E-mail : walaipon@sut.ac.th  

 • การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สถิติข้อมูลการรับนักศึกษา
นางสาวนภาพร มีทรัพย์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : napaporn@sut.ac.th  

 • การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่
 • การรับนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (ป.ตรี)
นางสาวพิศมัย สารสม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : pisamai@sut.ac.th  

 • การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 • การรับนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
นายรัตติพล พูดเพราะ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3845
E-mail : rattipon@sut.ac.th  

 • การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
Position : รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3017
E-mail : penjun@sut.ac.th  

 • การลงทะเบียนเรียน
 • การย้ายกลุ่มเรียน / ยกเลิกรายวิชา
 • การเทียบโอนและโอนย้ายรายวิชา
 • การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • การเลือกสาขา
 • งานบริหารทั่วไป
นางสุภาวดี จันทร์เปรียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : supavadee@sut.ac.th  

 • การลงทะเบียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน
 • การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
 • ระเบียนประวัตินักศึกษา
นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : sawet@sut.ac.th  

 • การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสหกิจศึกษา
 • การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • การทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • การผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ
 • การย้ายสาขาวิชาฯ
นางสาวปรมาภรณ์ สุขกิตติ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : paramapo@sut.ac.th  

 • การลาพัก
 • ลาออก
 • รักษาสถานภาพ
 • คืนสถานภาพนักศึกษา

นางชุติมา เรืองวิทยานนท์
Position : หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
Office Phone : (044) 22-3013
E-mail : chutima@sut.ac.th  

 • งานจัดตารางสอนตารางสอบ
 • งานจัดสอบ
 • งานให้บริการห้องเรียน
 • งานบริหารทั่วไป
นางสาวจินตนา สินใหม่
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3019
E-mail : jintana@sut.ac.th  

 • งานจัดสอบ
นางสาวนฤมล ศรีพนม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3019
E-mail : naruemon@sut.ac.th  

 • งานจัดสอบกรณีลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน
 • จัดทำข้อมูลนักศึกษากรณีไม่ชำระหนี้ และเวลาเรียนไม่ครบ 80%
 • ควบคุมงานตรวจการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารเรียนรวม
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : sawitree@sut.ac.th  

 • งานจัดสอบ
 • ดูแลการจัดข้อมูลรายละเอียดการจัดสอบ
 • งานครุภัณฑ์ห้องเรียน
นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3022
E-mail : phamonrat@sut.ac.th  

 • งานบันทึกระเบียนรายวิชา
 • บันทึกข้อมูลตารางสอนตารางสอบ และจัดห้องเรียน
 • งานรับจองห้องเรียน
นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : nannapach@sut.ac.th  

 • งานจัดสอบ
 • งานบริการห้องเรียน
 • งานจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปี 2 และ ปี 3
นางสาวธัญญลักษณ์  ชมโคกกรวด
Position : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : thanyalak@sut.ac.th  

 • งานธุรการ
 • งานบริการวัสดุห้องเรียน และงานบริการวัสดุจัดสอบ

นางบุษบา ชัยมงคล
Position : หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : busaba@sut.ac.th  

 • การวิเคราะห์ข้อสอบ
 • การตรวจสอบสถานภาพบัณฑิตศึกษา
นางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3027
E-mail : ratana@sut.ac.th  

 • การประมวลการเรียน
 • การตรวจกระดาษคำตอบ
 • การจำแนกสถานภาพนักศึกษา
 • การสรุปผลการเรียน
นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : kulab@sut.ac.th  

 • การจัดทำเอกสารการศึกษา (Transcript, หนังสือรับรองฯ)
 • การแจ้งจบการศึกษา
นางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3059
E-mail : orawan@sut.ac.th  

 • การสำเร็จการศึกษา
 • ปริญญาบัตร
 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

นางสาวศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
Position : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
Office Phone : (044) 22-3018
E-mail : sirirat@sut.ac.th  

 • วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
 • งานบริหารฐานข้อมูล
นายสมนึก คงกลาง
Position : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
Office Phone : (044) 22-3018
E-mail : somnuk@sut.ac.th  

 • วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ
นางสาวปริญวดี ปานาลาด
Position : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : parinwadee@sut.ac.th  

 • ดูแลข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
นางสาวผุสดี พยัคฆเดช
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : pussadee@sut.ac.th  

 • ดูแลสิทธิ์การใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล
 • พัฒนาเว็บไชต์ศูนย์บริการการศึกษา

นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์
Position : หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
Office Phone : (044) 22-3021
E-mail : apinya@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานวิจัย
นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3021
E-mail : peerasak.j@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานวิจัย
นางสาวทัดดาว เทาใหม่
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-4530
E-mail : taddaw@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-4536
E-mail : siriwan.n@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
นางสาวกมลชนก  จรรยาศิริ
Position : พนักงานสื่อและเทคโนโลยี
Office Phone : (044) 22-4530
E-mail : kamonchanok.c@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
นางสาวสิรินภานาถ  ใต้กิ
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : (044) 22-4536
E-mail : sirinapanat@sut.ac.th  

 • งานกิจการพิเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก