วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

 

ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMART Educational Services

 

 

  • S – M (Service Mind) เต็มใจให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
  • A (Accountability) เชื่อถือได้
  • R (Regularity) ความสม่ำเสมอ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
  • T (Technology) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ภารกิจ ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล
ค่านิยมขององค์กร ถูกต้อง (Correct) เป็นเลิศ (Exellent) เต็มใจให้บริการ (Service mind)