วันศุกร์, สิงหาคม 17เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

 

ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
วสัยทัศน์ ศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

คำอธิบาย ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

ภารกิจ ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล
ค่านิยมขององค์กร ถูกต้อง (Correct) เป็นเลิศ (Exellent) เต็มใจให้บริการ (Service mind)