วันอังคาร, ตุลาคม 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

โครงสร้างการบริหารงาน

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่

  1. ฝ่ายรับนักศึกษา
  2. ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
  3. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  4. ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
  5. ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

               มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย