วันศุกร์, พฤษภาคม 29เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คณะกรรมการบริหาร

  ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

  รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการ
Office Phone : (044) 223031
E-mail : natenatthawut@gmail.com