วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ.

  รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร

  รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

นางสาวนวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการ
Office Phone : (044) 223031
E-mail : nawaratwadee_chin39@hotmail.com