วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน
               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ                มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา

ความเป็นมา

เกี่ยวกับหน่วยงาน
               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ให้เป็นองค์การนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ                ศูนย์ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบงานได้ตามกฎหมาย ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุน งานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มี
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMART Educational Services       S - M (Service Mind) เต็มใจให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง A (Accountability) เชื่อถือได้ R (Regularity) ความสม่ำเสมอ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ T (Technology) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ภารกิจ ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล ค่านิยมขององค์กร ถูกต้อง (Correct) เป็นเลิศ (Exellent) เต็มใจให้บริการ (Service mind)
บุคลากร

บุคลากร

เกี่ยวกับหน่วยงาน
รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์   Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035 E-mail : yupa@sut.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวนัช บุ่งสุด   Position : รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3034 E-mail : wanwanut@sut.ac.th นายพิรุณ กล้าหาญ   Position : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3092 E-mail : phiroon@sut.ac.th นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ Position : รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : kanitsara@sut.ac.th   งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานระบบบริหารงานคุณภาพ งานบุคคล งานครุภัณฑ์สำนักงาน งานบริหารและประสานงานทั่วไป นางสาวอรอุมา สืบค้า Position : พนักงานธุรการ Office Phone
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องที่ขอรับบริการ หมายเลขโทรศัพท์  การรับนักศึกษา  044 – 223014 ถึง 5  งานทะเบียน และเอกสารสำคัญทางการศึกษา  044 – 223016 ถึง 7  ตารางสอนตารางสอบ และห้องเรียน  044 – 223022 ถึง 3  ผลการศึกษา และสำเร็จการศึกษา  044 – 223027 ถึง 8  ระบบ Online  044 – 223020  ติดต่อเจ้าหน้าที่  044 – 223011  โทรสาร / Fax  044 – 223010 การเดินทางมายังศูนย์บริการการศึกษา