วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ระบบโรงเรียน

แบบตอบรับการเป็นสนามสอบ TGAT-TPAT / A-Level และการ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ปีการศึกษา 2566

แบบตอบรับการเป็นสนามสอบ TGAT-TPAT / A-Level และการ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ปีการศึกษา 2566

ระบบโรงเรียน
โปรดจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลห้องสอบให้พร้อม ก่อนทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ                เนื่องจากแบบตอบรับนี้ มีส่วนที่ให้ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบอยู่ในส่วนท้าย จึงขอให้ท่านจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ Upload ให้พร้อมก่อนการกรอกข้อมูล มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ คำแนะนำในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ Download ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (.xlsx) จัดทำไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ดังตัวอย่างในข้อ 1. คลิกที่ Link รายชื่อโรงเรียนของท่านเพื่อทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอก 3 ส่วน ดังนี้– การตอบรับการเป็นสนามสอบ– กรอกรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน– Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (ไฟล์ Excel) ตอบแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ TGAT-TPAT / A-Level โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชส
มาตรการ COVID ในการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

มาตรการ COVID ในการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

ระบบโรงเรียน
มาตรการ COVID ในการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19 ที่ student.mytcas.com/ Download แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี- โทร. 044-223011 หรือ 044-223012

แบบตอบรับการเป็นสนามสอบ O-net และการ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ปีการศึกษา 2565

ระบบโรงเรียน
โปรดจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลห้องสอบให้พร้อม ก่อนทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ                เนื่องจากแบบตอบรับนี้ มีส่วนที่ให้ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบอยู่ในส่วนท้าย จึงขอให้ท่านจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ Upload ให้พร้อมก่อนการกรอกข้อมูล มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ คำแนะนำในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ Download ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (.xlsx) จัดทำไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ดังตัวอย่างในข้อ 1. คลิกที่ Link ทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอก 3 ส่วน ดังนี้- การตอบรับการเป็นสนามสอบ- กรอกรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน- Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (ไฟล์ Excel) Click -> ทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ ผุสดี พยัคฆเดช (แอ๊น) โทร. 084-8355929

แบบตอบรับการเป็นสนามสอบ O-net / GAT-PAT / วิชาสามัญ และการ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ปีการศึกษา 2565

ระบบโรงเรียน
โปรดจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลห้องสอบให้พร้อม ก่อนทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ                เนื่องจากแบบตอบรับนี้ มีส่วนที่ให้ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบอยู่ในส่วนท้าย จึงขอให้ท่านจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ Upload ให้พร้อมก่อนการกรอกข้อมูล มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ คำแนะนำในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ Download ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (.xlsx) จัดทำไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ดังตัวอย่างในข้อ 1. คลิกที่ Link รายชื่อโรงเรียนของท่านเพื่อทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอก 3 ส่วน ดังนี้- การตอบรับการเป็นสนามสอบ- กรอกรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน- Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (ไฟล์ Excel) ตอบแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ O-net / GAT-PAT / วิชาสามัญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
รวม Clip มทส. พบครูแนะแนว ’65

รวม Clip มทส. พบครูแนะแนว ’65

ระบบโรงเรียน
ระบบ TCAS'65 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ - สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 9. หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล