วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

คณาจารย์/บุคลากร

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128) หมายเหตุ ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนที่อาคาร
เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
  ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว   ขั้นตอนการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา   คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online   ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3
ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
แนวปฏิบัติการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม ไม่ส่งเสียงดับรบกวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ดูแลรักษาความสะอาดในระหว่างการจัดกิจกรรม หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ – เก้าอี้ บอร์ดนิทรรศการ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในครั้งต่อไป อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศอัตราค่าบริการการใช้สถานที่ ขั้นตอนการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ ติดต่อขอตรวจสอบตารางการใช้งานของสถานที่ได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้สถานที่ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่งแบบบันทึกการขอใช้สถานที่มายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย
ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
แนวปฏิบัติการขอให้บริการข้อมูล download แบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล ส่งแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูลมายัง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา หมายเหตุ กำหนดวันขอรับข้อมูลอย่างน้อย 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3018 หรือ 0-4422-3020
การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
การจองคิวนัดหมายตรวจกระดาษคำตอบ Online อาจารย์/เจ้าหน้าที่สำนักวิชา สามารถจองคิวนัดตรวจกระดาษคำตอบล่วงหน้า ผ่านระบบ Online ได้แล้ว ดังนี้ ทำการ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th ไปที่เมนู [จองตรวจกระดาษคำตอบปรนัย] ศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เมนู [คู่มือการใช้งาน] มาตรวจตาม วัน-เวลา ที่ได้ทำการนัดหมายไว้ หมายเหตุ กรณีตรวจข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น กรุณาเบิกกระดาษคำตอบ OMR มาพร้อมด้วย ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028
การวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
                    ศูนย์บริการการศึกษา มีบริการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต                     ทั้งนี้หากต้องการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ และใช้งานได้ตามคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ download Test ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028