วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

นักศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาปัจจุบัน
การถูกล็อคเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล เกี่ยวกับการลงทะเบียน เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา การลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ Download โปรแกรมคำนวณเกรด