วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข่าวสารกิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม, กิจกรรม 5ส, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด  เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงาน แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายนอกสำนักงาน  มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐาน 5ส ของศูนย์บริการการศึกษา (update 25 มิ.ย. 63)  ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส ฉบับเต็ม ประเภทบุคคล (update 6 ก.ย. 62) ประเภทฝ่าย (update 6 ก.ย. 62)  รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน กล่องฉาก ชั้นวางกระดาษ ดัชนีตู้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอักษรกำกับตู้ ติดตู้ สลิปติดโต๊ะ ฟอร์มสันแฟ้ม ภ
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 4

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 4

ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)   นายสมนึก คงกลาง  Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3018 E-mail : somnuk@sut.ac.th   นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3094 E-mail : penjun@sut.ac.th   นางสาวพิศมัย สารสม  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3014 E-mail : pisamai@sut.ac.th   นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3028 E-mail : kulab@sut.ac.th    นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3021 E-mail : peerasak.j@sut.ac.th   นางสาวทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ  Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ Office Phone : (044) 22-3011 E-ma
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ข่าว/กิจกรรม, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)   นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3027 E-mail : kanitsara@sut.ac.th   นางสาววลัยพร ขันตะคุ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3025 E-mail : walaipon@sut.ac.th   นางสาวจินตนา สินใหม่ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3094 E-mail : jintana@sut.ac.th   นางสาวทิพย์วิมล ทิพธัญญา Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : tipwimon@sut.ac.th   นางสาวผุสดี พยัคฆเดช Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3020 E-mail : pussadee@sut.ac.th   นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ Office Phone : (044) 22-3022 E-mail : ph
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 2

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 2

ข่าว/กิจกรรม, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) นางสาวนภาพร มีทรัพย์ Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3014 E-mail : napaporn@sut.ac.th นางสาวพรวีนัส ทุนเจริญ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : venus@sut.ac.th นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3016 E-mail : sawet@sut.ac.th นางสาวสาวิตรี ทองแดง Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3023 E-mail : sawitree@sut.ac.th นางสาวผุสดี พยัคฆเดช Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3020 E-mail : pussadee@sut.ac.th นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3023 E-mail : nannapach@sut.ac.th นางอรว