วันศุกร์, พฤษภาคม 25เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข่าว/กิจกรรม

Happy Learning Space by CES

Happy Learning Space by CES

ข่าว/กิจกรรม
Happy Learening Space by CES สถานที่ตั้ง ห้อง Happy Learning space ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 บริเวณโถงอเนกประสงค์ใต้ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรูปแบบ Learning Space ให้นักศึกษาใช้เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์  มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เช่น มีปลั๊กไฟที่โต๊ะเพื่อรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า, สัญญาณ Internet ไร้สาย, ฝาผนังห้องออกแบบมาให้เขียนและลบได้, โต๊ะเก้าอี้แบบกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่, ไฟแสงสว่างที่เหมาะสม และเครื่องปรับอากาศ   เวลาเปิดให้บริการ ระหว่างเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา  09.00 – 17.00 น. ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระหว่างส
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ข่าว/กิจกรรม, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)   นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3027 E-mail : kanitsara@sut.ac.th   นางสาววลัยพร ขันตะคุ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3025 E-mail : walaipon@sut.ac.th   นางสาวจินตนา สินใหม่ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3094 E-mail : jintana@sut.ac.th   นางสาวทิพย์วิมล ทิพธัญญา Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : tipwimon@sut.ac.th   นางสาวผุสดี พยัคฆเดช Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3020 E-mail : pussadee@sut.ac.th   นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3023 E-mail : nannapach@sut.ac
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 2

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 2

ข่าว/กิจกรรม, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) นางสาวนภาพร มีทรัพย์ Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3014 E-mail : napaporn@sut.ac.th นางสาวพรวีนัส ทุนเจริญ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : venus@sut.ac.th นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3016 E-mail : sawet@sut.ac.th นางสาวสาวิตรี ทองแดง Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3023 E-mail : sawitree@sut.ac.th นางสาวผุสดี พยัคฆเดช Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3020 E-mail : pussadee@sut.ac.th นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3023 E-mail : nannapach@sut.ac.th นางอรว