วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข่าว/กิจกรรม

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

ข่าว/กิจกรรม, ระบบการยื่นคำร้อง Online
อาจารย์สามารถทำการอนุมัติคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษานำใบคำร้องมายื่นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบการอนุมัติคำร้อง Online คู่มือการอนุมัติคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010
การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน, ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ ดังนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบยื่นคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010 คู่มือการลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online คู่มือการถอนรายวิชา (W) Online
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการ, ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสมนึก คงกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าว/กิจกรรม
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ Excellent Academic Institution in Science, Technology and Innovation and Society Accountability (สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม) เป้าประสงค์หลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง ค่านิยม EASI : E:Excellence, A:Accountability, S:Self-Good Governance, I:Innovation  
คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษาผ่านเว็บในรูปแบบ E-book

คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษาผ่านเว็บในรูปแบบ E-book

ข่าว/กิจกรรม, สาระน่ารู้
               อาจารย์ผู้สอนสามารถขยายจำนวนรับนักศึกษา หรือสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่สอน ผ่านเว็บไซต์ reg.sut.ac.th ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ                โดยสามารถศึกษาวิธีการได้จากคู่มือในรูปแบบ E-book ซึ่งรวบรวมเนื้อหา รูปภาพ และ Clip Video ที่สามารถทำตามได้ทีละ Step คลิ้กเลย..
SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล

SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล

ข่าว/กิจกรรม, สาระน่ารู้
ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล ตารางเรียน/ห้องเรียน ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด) ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ
Happy Learning Space by CES

Happy Learning Space by CES

ข่าว/กิจกรรม
Happy Learning Space by CES สถานที่ตั้ง ห้อง Happy Learning space ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 บริเวณโถงอเนกประสงค์ใต้ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 5 - 8 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรูปแบบ Learning Space ให้นักศึกษาใช้เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เช่น มีปลั๊กไฟที่โต๊ะเพื่อรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า, สัญญาณ Internet ไร้สาย, ฝาผนังห้องออกแบบมาให้เขียนและลบได้, โต๊ะเก้าอี้แบบกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่, ไฟแสงสว่างที่เหมาะสม และเครื่องปรับอากาศ เวลาเปิดให้บริการ ระหว่างเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา วันจ
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 3

ข่าว/กิจกรรม, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)   นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3027 E-mail : kanitsara@sut.ac.th   นางสาววลัยพร ขันตะคุ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3025 E-mail : walaipon@sut.ac.th   นางสาวจินตนา สินใหม่ Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3094 E-mail : jintana@sut.ac.th   นางสาวทิพย์วิมล ทิพธัญญา Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3012 E-mail : tipwimon@sut.ac.th   นางสาวผุสดี พยัคฆเดช Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3020 E-mail : pussadee@sut.ac.th   นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ Office Phone : (044) 22-3022 E-mail : ph