วันอาทิตย์, มิถุนายน 26เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Video Guide สำหรับนักศึกษา

Video Guide สำหรับนักศึกษา เพื่อแนะนำเรื่องการลงทะเบียน และเรื่องต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

Video Guide สำหรับนักศึกษา, ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ ดังนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบยื่นคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010 คู่มือการลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online คู่มือการถอนรายวิชา (W) Online
Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video Guide สำหรับนักศึกษา
แนะนำการลงทะเบียน แนะนำการยื่นคำร้องเพิ่ม ลด ถอน Online จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์ ครองสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม