วันพุธ, กรกฎาคม 6เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มติ

ประกาศ

ประกาศ

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มติ
ระบบคลังหน่วยกิต อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนของผู้เรียนหรือนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 แนวปฏิบัติการรับเข้าศึกษา และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 อัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565