วันอาทิตย์, กรกฎาคม 12เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการ, ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสมนึก คงกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
การขออนุปริญญา

การขออนุปริญญา

การให้บริการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้    โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์   กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา   Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา   ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา คลิ้กเพื่อดู [ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา]   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประมวลผล
ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128) หมายเหตุ ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนที่อาคาร
เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
  ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว   ขั้นตอนการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา   คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online   ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3
ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
แนวปฏิบัติการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม ไม่ส่งเสียงดับรบกวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ดูแลรักษาความสะอาดในระหว่างการจัดกิจกรรม หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ – เก้าอี้ บอร์ดนิทรรศการ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในครั้งต่อไป อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศอัตราค่าบริการการใช้สถานที่ ขั้นตอนการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ ติดต่อขอตรวจสอบตารางการใช้งานของสถานที่ได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้สถานที่ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่งแบบบันทึกการขอใช้สถานที่มายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย