วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าว/กิจกรรม
ข้อมูลต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Online และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript- คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ PDF- คำแนะนำในรูปแบบ ClipVideo (ความยาวประมาณ 2 นาที) แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ [รูปแบบไฟล์ pdf] [รูปแบบ Clip Video] (ความยาว 2 นาที)- สำนักวิชาแพทยศาสตร์- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์- กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ข้อมูลการให้บริการ Online ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาโทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094โทรสาร 044-223010
การเปิดให้บริการห้องเรียน ภาค 3/2562

การเปิดให้บริการห้องเรียน ภาค 3/2562

ข่าว/กิจกรรม
ศูนย์บริการการศึกษา เปิดให้บริการห้องเรียน เพื่อการทบทวนบทเรียน / ให้คำปรึกษาด้านการเรียน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 4 ก.ค. 63 โดยสามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th หรือ โทร. 3022 - 3 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3