วันศุกร์, สิงหาคม 23เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน
               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการ, ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสมนึก คงกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

กิจกรรม
แถบสีปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ วันสำคัญในประเทศไทย (คลิ้กที่ชื่อฝ่ายเพื่อแสดงปฏิทินเฉพาะฝ่ายนั้น ๆ)
การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ
          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าขณะนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้แจ้งไปยังสำนักวิชาต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศนี้ แล้ว โดยเริ่มให้นศ.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562           ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือฯ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ติดไว้หน้าห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไปงานใช้สารเคมีงานกลึง, เจาะ, ตัด หรืองานปั๊มโลหะงานควบคุมเครื่องจักรงานเชื่อมอาร์กอน (มีความร้อนและป
การขออนุปริญญา

การขออนุปริญญา

Uncategorized
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้    โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์   กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา   Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา   ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา คลิ้กเพื่อดู [ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา]   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประมวลผล
ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ศึกษาแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ที่หมายเลข 0-4422-3022 ถึง 3 download แบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียน เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน ส่งแบบบันทึกการขอใช้ห้องเรียนมายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องเรียน Online สามารถจองห้องเรียน Online ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ในกรณีจองห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน/สอบ ในเวลาทำการ (จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.) ไม่ต้องพิมพ์ใบงานเพื่อเสนอการพิจารณาอนุมัติ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom B1128) หมายเหตุ ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนที่อาคาร
เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
  ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว   ขั้นตอนการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงตารางสอน จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ จะต้องทำเป็นบันทึกข้อความ ส่งมาที่ศูนย์บริการการศึกษา   คู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน Online   ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3