วันเสาร์, มกราคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

ข่าว/กิจกรรม, ระบบการยื่นคำร้อง Online
อาจารย์สามารถทำการอนุมัติคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษานำใบคำร้องมายื่นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบการอนุมัติคำร้อง Online คู่มือการอนุมัติคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010
การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน, ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ ดังนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบยื่นคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010 คู่มือการลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online คู่มือการถอนรายวิชา (W) Online
กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม, กิจกรรม 5ส, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด  เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงาน แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายนอกสำนักงาน  มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐาน 5ส ของศูนย์บริการการศึกษา (update 13 ม.ค. 63)  ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส ฉบับเต็ม ประเภทบุคคล (update 6 ก.ย. 62) ประเภทฝ่าย (update 6 ก.ย. 62)  รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน กล่องฉาก ชั้นวางกระดาษ ดัชนีตู้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอักษรกำกับตู้ ติดตู้ สลิปติดโต๊ะ ฟอร์มสันแฟ้ม ภา
ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 4

ผู้ตรวจประเมินฯ ประจำหน่วยงาน ชุดที่ 4

ข่าวสารกิจกรรม 5ส
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)   นายสมนึก คงกลาง  Position : หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3018 E-mail : somnuk@sut.ac.th   นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3094 E-mail : penjun@sut.ac.th   นางสาวพิศมัย สารสม  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3014 E-mail : pisamai@sut.ac.th   นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3028 E-mail : kulab@sut.ac.th    นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น  Position : ผู้ตรวจประเมิน Office Phone : (044) 22-3021 E-mail : peerasak.j@sut.ac.th   นางสาวทิพย์วิมล คเชนทร์ชาติ  Position : ผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ Office Phone : (044) 22-3011 E-ma
โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน
               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

การให้บริการ, ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ คุณศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสมนึก คงกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

กิจกรรม
แถบสีปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ วันสำคัญในประเทศไทย (คลิ้กที่ชื่อฝ่ายเพื่อแสดงปฏิทินเฉพาะฝ่ายนั้น ๆ)