วันพฤหัส, มิถุนายน 17เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของนักศึกษา มทส. (ตามความสมัครใจ)

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของนักศึกษา มทส. (ตามความสมัครใจ)

ข่าว/กิจกรรม
               ขอให้ นศ. Log in เข้าระบบทะเบียนและประมวลผล (reg.sut.ac.th) แล้วกรอกแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำรายชื่อนักศึกษาไปขอรับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวง ต่อไป สามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 64 เวลา 24.00 น. Login เข้าสู่ระบบ reg.sut.ac.th วิธีการกรอกแบบสำรวจ Login เข้าระบบ reg.sut.ac.th   เลือกเมนู [แจ้งความต้องการฉีดวัคซีน (Vaccine Covid-19)]   กรอกแบบสำรวจ และกดปุ่ม [บันทึกข้อมูล] มีปัญหาเข้าสู่ระบบ/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223020 หรือ 044-223018
ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

ข่าว/กิจกรรม
               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเลิกการสอบกลางภาคในห้องสอบ ให้มีการประเมินผลระหว่างเรียนหรือการสอบออนไลน์ งดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (แต่ยังให้มีการทำปฏิบัติการชดเชย และทบทวน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค จากเดิม วันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564เป็น วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

ข่าว/กิจกรรม
Update ณ วันที่ 20 เม.ย. 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

ข่าว/กิจกรรม
วิธีการ Download ไปที่ App store หรือ Google Play store ค้นหา sut reg Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลสงกรานต์ ’64 ในรูปแบบออนไลน์ 100%

การจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลสงกรานต์ ’64 ในรูปแบบออนไลน์ 100%

ข่าว/กิจกรรม
               มหาวิทยาลัยฯ ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง                การสอบกลางภาค 3/2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 พ.ค. 64 สอบในห้องเรียนปกติ                ในกรณีที่บุคลากรและนักศึกษา เดินทางกลับภูมิลำเนาไปยังในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือมีผู้ติดเชื้อ เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือรายงานตัวได้ที่ คลินิก ARI โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555
การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

การให้บริการ
                    ศูนย์บริการการศึกษา ยินดีรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน และการให้บริการ เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล                     ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน มีความจำเป็นต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงอันมีมูล และใช้ในการแจ้งผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน หรือไม่รับเรื่องร้องเรียน (กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง และไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน จะไม่ได้รับการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน)                     ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ บุคคลภายนอก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา