วันพุธ, พฤษภาคม 23เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2
ระเบียบ

ระเบียบ

ประกาศ

ประกาศ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

มติที่เกี่ยวข้อง

มติที่เกี่ยวข้อง

Video Guide ให้คำแนะนำนักศึกษา

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์ ครองสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video การขอรับบริการ Online

Video การขอรับบริการ Online

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

บริการสำหรับคณาจารย์/บุคลากร

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมา

ความเป็นมา

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

  ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ วสัยทัศน์ ศูนย์บริการด้านทะเบียนและประ
โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหา
บุคลากร

บุคลากร

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3033, 22-3