วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2
ระเบียบ

ระเบียบ

ประกาศ

ประกาศ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

มติที่เกี่ยวข้อง

มติที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานระบบยื่นคำร้อง Online

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้
ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

บริการสำหรับคณาจารย์/บุคลากร

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบ

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ สำหรับอาจารย์

ข่าว/กิจกรรม

แนวปฏิบัติในเข้าใช้ห้องสอบประจำภาค 3/2562

แนวปฏิบัติในเข้าใช้ห้องสอบประจำภาค 3/2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษาโทร. 044-223022 ถึง 3 หรือ 044-223019
ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Online และ
การเปิดให้บริการห้องเรียน ภาค 3/2562

การเปิดให้บริการห้องเรียน ภาค 3/2562

ศูนย์บริการการศึกษา เปิดให้บริการห้องเรียน เพื่อการทบทวนบทเรียน / ให้คำปรึกษาด้านการเรียน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 4 ก.
การเสนอชื่อคณาจารย์ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน ปีการศึกษา 2563

การเสนอชื่อคณาจารย์ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น สายวิชาการด้านการสอน ปีการศึกษา 2563

เสนอชื่อและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ความเป็นมา

ความเป็นมา

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

  ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMAR
บุคลากร

บุคลากร

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035 E-ma