วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2
ระเบียบ

ระเบียบ

ประกาศ

ประกาศ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

มติที่เกี่ยวข้อง

มติที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานระบบยื่นคำร้อง Online

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

Video Clip ให้คำแนะนำนักศึกษา

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video การขอรับบริการ Online

Video การขอรับบริการ Online

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online

คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้
ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

บริการสำหรับคณาจารย์/บุคลากร

การตรวจข้อสอบปรนัย Online

การตรวจข้อสอบปรนัย Online

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ สำหรับอาจารย์

ข่าว/กิจกรรม

Guidelines for SUT Personnel on Organizing Online Examination B.E. 2564 (2021)

Guidelines for SUT Personnel on Organizing Online Examination B.E. 2564 (2021)

ประกาศ มทส. เรื่อง ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และการสอบกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ประกาศ มทส. เรื่อง ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และการสอบกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของนักศึกษา มทส. (ตามความสมัครใจ)

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของนักศึกษา มทส. (ตามความสมัครใจ)

               ขอให้ นศ. Log in เข้าระบบทะเบียนและประมวลผล (reg.sut.ac.th) แล้วก
ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564

ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาว
ความเป็นมา

ความเป็นมา

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

  ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMART Educational Ser
บุคลากร

บุคลากร

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035 E-ma

การจัดการความรู้ (KM)

การวิจัย ศบก.

การวิจัย ศบก.

แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ศบก.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ศบก.