รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศ

เนื่องจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษาประเภทโควตาวิชาสามัญ และประเภทอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ในเวลา 17.30 น. เกิดเหตุขัดข้องทางระบบอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยทำให้ระบบรับสมัครล่ม ส่งผลให้ผู้สมัครจำนวนหนึ่งไม่สามารถสมัครได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการสมัครทุกประเภทดังกล่าว ดังนี้

 • 1. ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ถึงเวลา 24.00 น.)
 • 2. ขยายวันชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

จึงขอประกาศให้ทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
ศูนย์บริการการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2560


คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. โควตาวิชาสามัญ
 2. โควตานักกีฬา
 3. โควตาดนตรี และนาฏศิลป์
 4. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
 5. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลควรอ่านประกาศคุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน (จะไม่มีการแก้ไขหากไม่ใช่ของตนเอง)
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล อันอาจทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line(ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 23 ก.พ. 60)
  (กรุณาเลือกภูมิภาคตามเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด)
  –> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  –> ภาคตะวันออก และภาคใต้
  –> ภาคเหนือ และภาคกลาง
  –> อื่น ๆ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 ก.พ. 60)
  (กรุณาเลือกภูมิภาคตามเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด)
  –> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  –> ภาคตะวันออก และภาคใต้
  –> ภาคเหนือ และภาคกลาง
  –> อื่น ๆ
 3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร (ตรวจสอบได้หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด)
  (กรุณาเลือกภูมิภาคตามเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด)
  –> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  –> ภาคตะวันออก และภาคใต้
  –> ภาคเหนือ และภาคกลาง
  –> อื่น ๆ
 4. พิมพ์ใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 24 ก.พ. 60 (ยกเว้นประเภทโควตาวิชาสามัญ ไม่ต้องทำขั้นตอนที่ 4)
  (กรุณาเลือกภูมิภาคตามเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด)
  –> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  –> ภาคตะวันออก และภาคใต้
  –> ภาคเหนือ และภาคกลาง
  –> อื่น ๆ

การขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร

  • ประเภทโควตาวิชาสามัญ
   ส่งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลมาที่ E-mail : pisamai@sut.ac.th และติดตามผลการแก้ไขได้ที่ โทร 044-223014
  • ประเภทโควตาพิเศษ (ได้แก่ โควตานักกีฬา, โควตาดนตรีและนาฏศิลป์, โควตาเด็กดีมีคุณธรรม, โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   ให้แก้ไขข้อมูลลงในใบสมัครด้วยปากกาแดง

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

Comments are closed