ฝ่ายรับนักศึกษา

 

นางบุษบา ชัยมงคล

นางบุษบา ชัยมงคล
Position : หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3015
E-mail : busaba@sut.ac.th

 

นางสาวรัตนา  แจ่มจำรูญนางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3026
E-mail : ratana@sut.ac.th

 

นางสาววลัยพร  ขันตะคุนางสาววลัยพร ขันตะคุ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3025
E-mail : walaipon@sut.ac.th

 

นางสาวนภาพร  มีทรัพย์นางสาวนภาพร มีทรัพย์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : napaporn@sut.ac.th

 

นางสาวพิศมัย  สารสมนางสาวพิศมัย สารสม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : pisamai@sut.ac.th

Comments are closed