ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต

 

นางจรัญญา  สมอุดร

นางจรัญญา สมอุดร
Position : หัวหน้าฝ่ายประมลผลและข้อมูลบัณฑิต
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : jarunya@sut.ac.th

 

นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3027
E-mail : sununta@sut.ac.th

 

นางสาวจันทกานต์  กุหลาบนางสาวจันทกานต์ กุหลาบ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : kulab@sut.ac.th

 

นางอรวรรณ  กิ่งสละนางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3059
E-mail : orawan@sut.ac.th

Comments are closed