ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางชุติมา เรืองวิทยานนท์

นางชุติมา เรืองวิทยานนท์
Position : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : chutima@sut.ac.th

 

นางสาวอรอุมา  สืบค้านางสาวอรอุมา สืบค้า
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3035
E-mail : onuma@sut.ac.th

 

tipwimon
นางสาวทิพย์วิมล  ทิพธัญญา
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : tipwimon@sut.ac.th

 

arissa
นางอริสษา  สร้อยสุวรรณ
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : arissa@sut.ac.th

Comments are closed