ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

 

นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์

นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
Position : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : apinya@sut.ac.th

 

นางเพ็ญจันทร์  สุทธิวงศ์นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : penjun@sut.ac.th

 

นางสาวนฤมล  ศรีพนมนางสาวนฤมล ศรีพนม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3017
E-mail : naruemon@sut.ac.th

 

นายเศวตฤกษ์  เสนาะเสียงนายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : sawet@sut.ac.th

 

นางสาวจินตนา  สินใหม่นางสาวจินตนา สินใหม่
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : jintana@sut.ac.th

Comments are closed